X

Namesti aplikacijo za

Namesti

Splošni pogoji poslovanja

Uvodne določbe

Spletno aplikacijo »Malcajt« upravlja podjetje 1A INTERNET d.o.o..

Ti splošni pogoji določajo osnovni cilj aplikacije »Malcajt« ter urejajo medsebojno razmerje med upraviteljem aplikacije »Malcajt«, podjetjem 1A INTERNET d.o.o. (v nadaljevanju »upravitelj«), in ponudnikom - posamezno pravno ali fizično osebo (v nadaljevanju »ponudnik«). Ponudnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se na območju Republike Slovenije ukvarja z dejavnostjo gostinstva ali ostalo sorodno dejavnostjo in je v aplikaciji »Malcajt« vpisana v seznam ponudnikov.

Ti Splošni pogoji določajo tudi razmerje med upraviteljem in končnimi uporabniki (v nadaljevanju »uporabnik«) aplikacije »Malcajt«. Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve aplikacije »Malcajt«.

Stranka upravitelja so vsak ponudnik ali uporabnik aplikacije »Malcajt« (v nadaljevanju »stranka«).

Splošni pogoji poslovanja aplikacije »Malcajt« so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in mednarodnimi pravili e-poslovanja. Poleg Splošnih pogojev poslovanja ureja razmerja med upraviteljem, ponudnikom ter uporabnikom še veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

O aplikaciji »Malcajt«

Aplikacija »Malcajt« je na voljo za mobilne operacijske sisteme Android in iOS ter zasleduje osnovni cilj, ki je obveščanje uporabnikov o osnovnih informacijah, storitvah, izdelkih ter stalnih in aktualnih ponudbah ponudnikov, ki so gostilne, restavracije, picerije in ostali gostinski obrati, s področja Republike Slovenije.

Ponudnik lahko v aplikaciji »Malcajt« brezplačno ureja svoj vpis v Seznam ponudnikov (MALI paket) in z uporabnikom deli osnovne informacije o svojem gostinskem obratu. Vsakemu ponudniku je omogočeno, da z upraviteljem aplikacije sklene naročniško razmerje (VELIKI paket) in si v tem primeru po predplačilu za obdobje 1 koledarskega leta zagotovi večjo količino podatkov, ki jih bo v aplikaciji »Malcajt« delil z uporabnikom. Tako si lahko vsak ponudnik s sklenitvijo naročniškega razmerja in naročilom paketa VELIKI zagotovi, da poleg osnovnih informacij z uporabnikom deli še podatke o svojih aktualnih ponudbah, dnevnih ponudbah, razširjenih stalnih ponudbah, lastnostih ponudnikovega gostinskega obrata, poleg tega pa lahko v aplikacijo ponudnik doda podrobnejši opis obrata in nalaga fotografije. Z sklenitvijo naročniškega razmerja za paket VELIKI ima posamezen ponudnik po lastni želji tudi možnost, da upravitelj aplikacije objavi ponudbo malic in kosil na ponudnikovi domači spletni strani. Več podatkov o paketih lahko ponudnik najde na spletni strani https://www.malcajt.com/paketi.html.

Uporabnik lahko z uporabo aplikacije »Malcajt« pridobiva informacije o ponudnikih, saj se uporabniku z zagonom aplikacije in klikom na konkretnega ponudnika prikažejo ponudnikove informacije. Na ta način se lahko uporabnik po zagonu aplikacije »Malcajt« s klikom na konkretnega ponudnika seznani z njegovo nosilno sliko, nazivom in naslovom obrata, telefonom, delovnim časom ter njegovo lokacijo. V kolikor ima posamezen ponudnik z Upraviteljem sklenjeno naročniško razmerje (VELIKI paket), potem se lahko uporabnik s klikom na tega ponudnika, poleg njegovih osnovnih informacij, seznani še s podrobnejšim opisom obrata, kontaktom, povezavo na njegovo spletno stran, stalno ter aktualno ponudbo kosil ter malic, in ostalo ponudbo hrane ter pijače, lastnostmi obrata, fotografijami ter ostalimi koristnimi informacijami, ki jih tak ponudnik s paketom VELIKI želi deliti z uporabnikom. Uporabniku je v tem primeru prav tako omogočeno, da lahko izbranega ponudnika z enim klikom pokliče, ali pa ga poišče na zemljevidu, ki je prikazan pod osnovnimi informacijami o ponudniku. Aplikacija »Malcajt« uporabniku še omogoča, da ob vklopljeni lokacijski informaciji na svoji napravi poišče krajevno najbližje ponudnike. Uporabnik lahko v aplikaciji »Malcajt« s klikom izbira sebi najbolj priljubljene ponudnike in tako hitreje dostopa do njihove ponudbe. Uporabniku je z uporabo aplikacije »Malcajt« prav tako omogočena filtracija ponudnikov po različnih lastnostih (študentski boni, malice, invalidski dostop, …), tako da lahko vsak uporabnik lažje in hitreje dostopa do želenih vsebin. V skladu z zakonodajo je podrobni seznam alergenov in dodatkov v prehrani uporabniku na voljo neposredno pri posameznemu ponudniku.

Posamezen ponudnik v postopku registracije novega ponudnika soglaša, da upravitelj predhodno pridobi vse javno dostopne podatke o ponudniku, in na ta način ponudniku omogoči, da mu ni potrebno samemu vnašati vseh osnovnih podatkov v aplikacijo »Malcajt«, lahko pa te podatke kasneje ponudnik v okviru izbranega paketa s prijavo v aplikacijo »Malcajt« spreminja in jih posodablja. Ponudnik se lahko v vsakem trenutku odloči, da bo z uporabnikom delil večji obseg podatkov o svojem gostinskem obratu. V tem primeru ponudnik v aplikaciji »Malcajt« odda naročilo za VELIKI paket. Podrobnosti o paketu VELIKI in ostala navodila najde ponudnik na spletni strani https://www.malcajt.com/paketi.html.

Delovanje aplikacije »Malcajt«

Upravitelj bo zagotavljal nemoteno uporabo aplikacije »Malcajt«, razen v primerih vzdrževalnih posegov, nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje aplikacije »Malcajt«, ali kako drugače povezane z delovanjem aplikacije »Malcajt«, nedelovanjem internetnih povezav ali višje sile. Zaradi same narave storitve in storitev interneta, upravitelj ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna.

Upravitelj se zavezuje zagotavljati skladnost delovanja aplikacije »Malcajt« z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih aplikacija »Malcajt« podpira, oziroma predvideva.

Ponudnik je upravičen do pomoči pri uporabi aplikacije »Malcajt«. Upravitelj nudi ponudniku pomoč v zvezi z delovanjem aplikacije med delovniki od 7.00 do 15.00 ure. Komunikacija med upraviteljem in ponudnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko elektronske pošte info@malcajt.com, ki je objavljena na spletni strani www.malcajt.com. Upravitelj ponudniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo funkcionalnosti aplikacije »Malcajt«.

Sklenitev razmerja med upraviteljem in ponudnikom

Nov ponudnik je pred prvo uporabo aplikacije »Malcajt« dolžan izvesti postopek registracije preko spletne strani www.malcajt.com, v katerem navede svoje podatke in podatke o nosilcu dejavnosti ter sprejme te Splošne pogoje poslovanja. Na spletni strani www.malcajt.com nov ponudnik to stori s klikom na Registracija novega ponudnika in nadaljnjim sledenjem navodil za registracijo novega ponudnika.

Z uspešnim postopkom registracije ponudnik pridobi geslo za prijavo in s tem možnost uporabe aplikacije »Malcajt«. Ponudnik lahko aplikacijo »Malcajt« začne uporabljati tako, da jo po ustreznih navodilih prenese na svojo napravo iz Google Play ali Apple Store.

V primeru, ko je upravitelj podatke o določenem ponudniku predhodno pridobil iz javno dostopnih informacij ter ponudnika pred njegovo registracijo že dodal v seznam ponudnikov v aplikaciji »Malcajt«, lahko tak ponudnik naknadno ustvari svoj uporabniški račun. V tem primeru ponudnik zaprosi upravitelja za dostop in pridobitev registracijskih podatkov preko elektronske pošte info@malcajt.com.

Za dostop do urejanja podatkov v aplikaciji »Malcajt« se mora ponudnik vsakokrat prijaviti z veljavnim uporabniškim imenom in geslom, ki ju je pridobil ob registraciji. Ponudnik se obvezuje, da se ne bo poskušal registrirati ali prijaviti za uporabo aplikacije pod imenom tretje osebe.

Upravitelj se zaveže, da bo po registraciji uredil ponudnikovo predstavitveno stran v aplikaciji »Malcajt« in ponudniku posredoval dostop do urejanja ter posodabljanja podatkov v skladu z izbranim paketom.

Ponudnik bo imel po prijavi v aplikacijo »Malcajt« dostop do urejanja in spreminjanja svojih podatkov v okviru izbranega paketa. Posodobitev informacij bo ponudnik v okviru izbranega paketa v aplikaciji »Malcajt« lahko izvajal sam, te pa bodo uporabnikom aplikacije »Malcajt« vidne takoj zatem, ko bo ponudnik posamezno posodobitev s klikom potrdil. Tisti ponudnik, ki bo izbral paket MALI, bo lahko posodabljal svojo naslovno fotografijo, podatke o nazivu, naslovu obrata, telefonu, delovnim časom ter lokacijo. Ponudnik, ki pa bo izbral paket VELIKI, bo lahko posodabljal vse prej naštete osnovne podatke in dodatne podatke, ki so ponudniku na voljo v okviru storitev paketa VELIKI.

Ob prvi registraciji ima vsak novi ponudnik možnost 90-dnevnega brezplačnega preizkusa storitev paketa VELIKI. Po preteku roka 90-dni od uspešno opravljene prve registracije, lahko ponudnik paket VELIKI ustrezno podaljša in postanejo storitve paketa VELIKI za ponudnika plačljive. V kolikor ponudnik po preteku 90-dnevnega roka od prve registracije, paketa VELIKI ne podaljša, ima upravitelj aplikacije pravico, da takšnemu ponudniku avtomatsko spremeni storitve paketa VELIKI v storitve paketa MALI, in iz njegovih vsebin v aplikaciji odstrani vse informacije, ki so omogočene le naročnikom paketa VELIKI.

Obveznosti ponudnika

Ponudnik se obvezuje, da bo upravitelju v primeru naročila paketa VELIKI opravljene storitve plačeval v skladu z veljavnim Cenikom, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev poslovanja in je objavljen na spletni strani www.malcajt.com.

Ponudnik bo upravitelja obvestil, če se bodo spremenili njegovi kontaktni podatki, in bo redno spremljal predal elektronske pošte, ki je naveden v kontaktnih podatkih, prav tako pa bo periodično spremljal obvestila na spletni strani www.malcajt.com in v aplikaciji »Malcajt«.

Izključno ponudnik sam je odgovoren za uporabo upraviteljevih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi ter za programsko in strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do aplikacije upravitelja.

Ponudnik se zavezuje, da bo primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo pred nepooblaščeno uporabo. V nobenem primeru upravitelj ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe ponudnikovega uporabniškega imena ali gesla.

Ponudnik sam je odgovoren za to, da upraviteljevo aplikacijo uporablja v skladu z veljavnimi predpisi in temi Splošnimi pogoji poslovanja. Če ponudnik namerno ali nenamerno škoduje upravitelju, ima upravitelj pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna ponudniku.

Odgovornost upravitelja

Upravitelj ponudniku omogoča uporabo storitev aplikacije »Malcajt«. Upravitelj se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje te aplikacije in njenih storitev, da bo programsko ter strojno opremo vzdrževal, in jo po potrebi nadgrajeval.

Ponudnik se strinja, da je celotna odgovornost upravitelja pri storitvah iz njunega naročniškega razmerja, pri vsaki morebitni kršitvi upravitelja, omejena zgolj na znesek, ki ga je ponudnik plačal za storitev aplikacije »Malcajt«. Upravitelj ne bo odgovoren za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnostjo uporabe katerekoli upraviteljeve storitve.

Cenik in plačilni pogoji

Storitve upravitelja se obračunavajo po veljavnem Ceniku (v nadaljevanju »Cenik«), ki je sestavni del teh Splošnih pogojev poslovanja, in je objavljen na spletni strani www.malcajt.com. Vse cene v Ceniku so v evrih (€), in če ni posebej določeno drugače, vsebujejo zakonsko predpisani davek na dodatno vrednost (DDV).

Storitve paketa VELIKI se upravitelju plačajo vnaprej, in sicer po predračunu, ki ga izda in ponudniku posreduje upravitelj. Časovno obdobje zakupa paketa VELIKI traja 1 koledarsko leto. Po registraciji in prijavi v aplikacijo »Malcajt« ponudnik v rubriki "Nosilec dejavnosti" navede svoje podatke, na katere se glasi izdali predračun in kasneje tudi izdali račun. Ob prvi registraciji ponudnika prejme vsak ponudnik ponudbo za paket VELIKI ter predračun za storitev paketa VELIKI, in sicer na kontaktni elektronski naslov, ki ga je ponudnik navedel ob registraciji. Vsak novo registrirani ponudnik ima po uspešno zaključeni prvi registraciji omogočen 90-dnevni brezplačni dostop do storitev paketa VELIKI. V rubriki "Nosilec dejavnosti" lahko vsak ponudnik spremlja obdobje trajanja paketa VELIKI. Poleg datuma poteka paketa VELIKI je ponudniku na voljo še izbira "Podaljšaj", ki omogoča podaljšanje naročnine, kjer lahko ponudnik s klikom podaljša dostop do storitev paketa VELIKI za obdobje 1 koledarskega leta in z upraviteljem na ta način sklene naročniško razmerje. S klikom na "Podaljšaj" se ponudniku v aplikaciji odpre ustrezen predračun z vsemi podatki za plačilo, ki je izdan v skladu z veljavnim Cenikom. Ponudniku so storitve paketa VELIKI v aplikaciji ponovno omogočene, ko upravitelj prejme ustrezno nakazilo po predhodno izdanem predračunu, oziroma, ko upravitelj prejme potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu s strani ponudnika oziroma nosilca dejavnosti. Po plačilu predračuna upravitelj posameznemu ponudniku oziroma nosilcu dejavnosti v skladu s predračunom izda in pošlje še uraden račun. Ponudnik je dolžan upravitelju posredovati pravilne podatke za izstavitev računov. V primeru plačila ponudnika nosilca po izdanem računu se ponudnik obvezuje, da bo upravitelju storitve paketa VELIKI plačal v skladu z veljavnim Cenikom in v valuti, ki je določena v izdanem in posredovanem računu. V primeru zamude s plačilom, upravitelj ponudnika obvesti. V kolikor ponudnik še vedno ne upošteva upraviteljevega obvestila, ponudnik pošlje upravitelju opomin in zaračuna stroške opominjanja po Ceniku ter zakonsko predvidene zamudne obresti.

Upravitelj ima pravico spreminjati cene storitev in način obračunavanja, vendar se zavezuje, da bo takšno spremembo objavil v aplikaciji in na spletni strani www.malcajt.com vsaj 15 dni pred začetkom njene veljavnosti, oziroma bo o tem obvestil ponudnika po kontaktni elektronski pošti, ki jo je upravitelju posredoval ponudnik. Tehnične specifikacije oziroma informacije o posameznih paketih so objavljene v aplikaciji in na spletni strani www.malcajt.com.

Prekinitev razmerja med upraviteljem in ponudnikom

Katerakoli pogodbena stranka lahko pod spodaj opisanimi pogoji odpove naročniško razmerje.

Za odpoved naročniškega razmerja se šteje potek obdobja, v katerem so bile ponudniku omogočene storitve paketa VELIKI in nepodaljšanje storitev paketa VELIKI s strani ponudnika. Če ponudnik ne podaljša storitev paketa VELIKI, naročniško razmerje preneha, upravitelj pa ponudniku nudi le storitve paketa MALI, ki so brezplačne.

Za odpoved razmerja se šteje tudi, če ponudnik po elektronski pošti info@malcajt.com pisno obvesti upravitelja, da želi svoje podatke odstraniti iz aplikacije »Malcajt« in izbrisati svoj uporabniški račun. Po prejemu ponudnikove zahteve za izbris uporabniškega računa, upravitelj ponudnika izbriše iz seznama ponudnikov, tako, da njegovi podatki v aplikaciji »Malcajt« in na spletni strani www.malcajt.comniso več razvidni in uporabnikom niso več na voljo. Ko je ponudnik že plačal svoje obveznosti do upravitelja po predračunu ali računu, in nato odpovedal naročniško razmerje pred potekom obdobja, za katerega je plačal storitev, se preostanek plačila ponudniku NE vrne v obliki dobropisa.

Če ponudnik svojih obveznosti do upravitelja ne poravna pravočasno, ga upravitelj o tem obvesti. Če ponudnik v roku, določenem v upraviteljevem obvestilu, ne poravna zapadlih obveznosti, oziroma ne pride do drugačnega dogovora, mu lahko upravitelj omeji ali onemogoči uporabo uporabniškega računa ali ukine dostop do uporabniškega računa v aplikaciji »Malcajt« in na spletni strani www.malcajt.com. To pa ne vpliva na ponudnikovo obveznost, da upravitelju poravna vse zapadle terjatve.

Ponudnik se strinja, da lahko upravitelj kadarkoli izbriše ponudnikov uporabniški račun in ponudniku onemogoči uporabo storitev aplikacije »Malcajt« , če je ponudnik navajal napačne ali zavajajoče informacije in kršil naročniško razmerje ali te Splošne pogoje poslovanja. Upravitelj v tem primeru ponudniku ne povrne vplačanih zneskov.

Ponudnik se strinja, da lahko upravitelj po lastni presoji prekine dobavo storitev, vendar mora upravitelj o tem predhodno obvestiti ponudnika. Uporabo storitev lahko upravitelj prekine po preteku 1- mesečnega roka, ki prične teči, ko upravitelj ponudniku pošlje obvestilo o prekinitvi dobave storitev. Naročniško razmerje med ponudnikom in upraviteljem se v obdobju prekinitve dobave storitev prekine in se nadaljuje, ko je dobava storitev ponovno vzpostavljena.

Uporabniki vsebin aplikacije »Malcajt« in spletnega portala www.malcajt.com

Z uporabo aplikacije »Malcajt« ter spletne strani www.malcajt.comvsak uporabnik soglaša, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

Uporabnik lahko aplikacijo »Malcajt« začne uporabljati tako, da jo po ustreznih navodilih prenese na svojo napravo iz Google Play ali Apple Store. Uporabniku se za uporabo aplikacije »Malcajt« ni potrebno registrirati ali prijavljati z uporabniškim imenom ter geslom.

Vse informacije, pridobljene v aplikaciji »Malcajt« in na spletni strani www.malcajt.com, uporablja uporabnik na lastno odgovornost. Upravitelj in ponudnik uporabniku ne odgovarjata za škodo, ki izhaja iz uporabe informacij, pridobljenih v aplikaciji »Malcajt«, ali za kakršnekoli druge napake oziroma pomanjkljivosti, izhajajočih iz vsebin aplikacije »Malcajt« in spletne strani www.malcajt.com.

Odveza odgovornosti

Upravitelj se po najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v aplikaciji »Malcajt«. Kljub temu pa se lahko zaradi narave internetnih podatkov zgodi, da so podatki, ki so pridobljeni iz javno dostopnih virov ali podatki, ki jih je objavil posamezni ponudnik, netočni, za kar upravitelj ne jamči ter ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi bila ponudniku ali uporabniku zaradi tega povzročena.

Varovanje podatkov

Upravitelj se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke ponudnika in uporabnika varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravitelj bo pridobljene osebne podatke uporabil izključno za potrebe administracije upravitelja, urejanja naročniškega razmerja ter ostalo medsebojno komunikacijo. Upravitelj se obvezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Ponudnik soglaša in dovoljuje, da upravitelj v aplikaciji www.malcajt.com javno objavi vse posredovane neosebne podatke in vzpostavi način, ki omogoča zasledovanje osnovnega cilja aplikacije »Malcajt« ter njeno učinkovito uporabo.

Prepovedane vsebine

Brez izjeme je na spletnem portalu www.malcajt.com in aplikaciji »Malcajt« prepovedano uporabljati ponujene storitve za oddajanje ali shranjevanje nezakonitih vsebin. Prepovedane storitve so tiste, ki kršijo zakonite prepovedi, vsekakor pa so tiste, ki imajo pornografsko, nacistično, žaljivo, rasistično, poniževalno, blasfemično, diskriminacijsko, diskreditirajoče, politično ekstremno ali moralno nizkotno vsebino. Prepovedano je tudi uporabljati zasebna sporočila za prenos množičnih sporočil komercialne narave, zlasti za pošiljanje nenaročenih sporočil v skladu z zakonom o telekomunikacijah ali za pošiljanje večjih sporočil, v smislu nezaželene pošte ali bombandiranja s sporočili.

Veljavnost in uporaba Splošnih pogojev poslovanja

Ti Splošni pogoji poslovanja so zavezujoči za vse stranke. Uporabnik z uporabo aplikacije »Malcajt« in spletne strani www.malcajt.compotrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh Splošnih pogojev poslovanja, da jih razume, in jih v celoti sprejema. Ponudnik z registracijo, ki jo opravi preko spletne strani www.malcajt.com ali aplikacije »Malcajt« potrdi, da je seznanjen s celotno vsebino teh Splošnih pogojev poslovanja, da jih razume, in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji poslovanja imajo za ponudnika, s sklenjenim naročniškim paketom VELIKI, naravo pogodbe, sklenjene med upraviteljem in ponudnikom. V kolikor upravitelj in ponudnik skleneta še pogodbo v pisni obliki, ti Splošni pogoji poslovanja dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev poslovanja.

Sestavni del teh Splošnih pogojev poslovanja je Cenik storitev upravitelja (»Cenik«), ki je objavljen na spletni strani www.malcajt.com.

Upravitelj je upravičen spreminjati določila teh Splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila strankam, pri čemer se za datum spremembe šteje objava v aplikaciji »Malcajt« in na spletni strani www.malcajt.com. V roku 15 dni od objave v aplikaciji »Malcajt« in na spletni strani www.malcajt.com začnejo spremembe Splošnih pogojev poslovanja neposredno učinkovati in se poslovno razmerje med strankami nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

Pritožbe in spori

Upravitelj se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se stranka, v primeru težav, lahko poveže preko elektronske pošte. Pritožbo lahko ponudnik ali uporabnik pošlje na elektronsko pošto upravitelja info@malcajt.com. Upravitelj bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in stranki sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval ter jo obveščal o poteku postopka.

Upravitelj in stranka se v primeru spora po vseh močeh trudita za izvensodno in sporazumno rešitev.

Krško, 25.10.2016

1A Internet d.o.o., Naselje nuklearne elektrarne 2, 8270 Krško